NIESAMOWITE
MIEJSCA ŚWIATA

Wakacyjny konkurs z fotką Z500


ZAMÓW BEZPŁATNĄ PIŁKĘ LUB CZAPKĘ Z500

Wypełnij i prześlij formularz kontaktowy. W przeciągu 3 dni roboczych otrzymasz nieodpłatnie wybrany gadżet Z500 - piłkę plażową lub letnią czapkę z naszym logo.

ZRÓB CIEKAWE ZDJĘCIA Z GADŻETEM Z500 W ROLI GŁÓWNEJ

Wybierasz się na egzotyczne wakacje? Chcesz przeżyć niezapomnianą przygodę? A może podczas letniego urlopu zamierzasz dokonać czegoś niezwykłego? Cokolwiek robisz zabierz ze sobą gadżet Z500. W najciekawszym momencie, miejscu i czasie zrób kilka zdjęć, na których wyraźnie będzie widać nasze logo.

NAJLEPSZE UJĘCIA UMIEŚĆ NA FACEBOOKU

Wybrane fotografie prześlij przez aplikację konkursową widoczną na naszym FanPage'u. Pamiętaj o krótkim opisie miejsca, gdzie zostało zrobione zdjęcie.

ODBIERZ NAGRODĘ

Każdy ma szansę wygrać! Nagrody główne przewidzieliśmy dla zdjęć wykonanych w najbardziej niesamowitych, fascynujących i unikalnych miejscach na Świecie.


Konkurs trwa do 15 października 2014 roku

Formularz zgłoszeniowy

Jaki gadżet wybierasz?

 Piłka plażowa
 Czapka z daszkiem


Zainteresowany? Dołącz do nas już teraz!


Zobacz co możesz wygraćimage

x3

SPRZĘT RTV/AGD

image

x50

KATALOGI I DZIENNIKI BUDOWY

Chcesz zgarnąć nagrodę główną?


Nie masz konta na Facebooku?


Nie korzystasz z Facebooka, ale chcesz wziąć udział w naszej zabawie? Nic prostszego!
Prześlij zdjęcie e-mailem a otrzymasz katalog i dziennik budowy.
Jeśli Twoja praca zrobi na nas duże wrażenie, masz szansę zgarnąć nagrodę główną - bon na sprzęt RTV AGD.


Zapoznaj się z regulaminem konkursu
Preambuła

Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu „Niesamowite Miejsca Świata”. Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora i jego Uczestników. Uczestnictwo w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na przestrzeganie postanowień Regulaminu, dlatego też każdy Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z jego treścią przed przystąpieniem do Konkursu.


I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego ,,Niesamowite Miejsca Świata” zwanego dalej ,,Konkursem’’ jest firma Z500 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gen. Zajączka 32 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000374974, NIP: 525-249-69-83, zwana dalej ,,Organizatorem’’.

2. Konkurs rozpocznie się w dniu 1 sierpnia 2014 r. i trwać będzie do dnia 15 października 2014r

3. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się 20.10.2014r.


II. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”).

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest polubienie przez Uczestnika fanpage Organizatora na portalu Facebook i umieszczenie na nim (za pomocą dedykowanej aplikacji) dowolnej ilości zdjęć.

3. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie, wskazanego w ust. 2.2. oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika / Organizatora.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

6. Udział w Konkursie jest bezpłatny.


III. Zasady Konkursu

1. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko fotografie wykonane osobiście przez Uczestnika, do których przysługują Uczestnikowi nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe, a także nie naruszające praw właścicieli do wizerunków obiektów zastrzeżonych w Urzędzie Patentowym.

2. Na zgłoszonych fotografiach musi być widoczny gadżet Organizatora z czytelnym logo (piłka plażowa lub czapka). Pracę nie spełniające tego wymogu mogą być wykluczone z Konkursu przez Organizatora.

3. Gadżet Organizatora (piłkę plażową lub czapkę) można zamówić bezpłatnie poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.konkurs.z500.pl

4. W przesłanych plikach nie może być żadnych wirusów, programów szpiegowskich ani innych komponentów lub instrukcji o charakterze złośliwym, zwodniczym lub mającym na celu ograniczenie lub uszkodzenie funkcjonalności komputera.

5. Uczestnik zgłasza fotografie do Konkursu po polubieniu fanpage Organizatora na portalu Facebook, zgodnie z pkt. 2.2 Regulaminu.

6. Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić dowolną ilość zdjęć.

7. Fotografie muszą spełniać wymagania techniczne dostosowane do portalu Facebook.

8. Do każdej fotografii Uczestnik jest zobowiązany dołączyć krótki opis zdjęcia.

9. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do tych fotografii i że ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw.

10. W przypadku gdy na zgłaszanych zdjęciach widnieją rozpoznawalne osoby Uczestnik jest zobowiązany uzyskać zgodę tych osób na opublikowanie i publiczną prezentację fotografii i móc na żądanie Organizatora przedstawić taką zgodę na piśmie.

11. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na prezentowanie zgłoszonych fotografii na stronach internetowych należących do Organizatora.

12. Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja w Konkursie polega na prawie Organizatora do niedopuszczeniu do konkursu, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika, fotografii, która:

c) Narusza prawo obowiązujące w Polsce.

b) Narusza prawa i uczucia osób trzecich.

c) Zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. fotografie zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy).

d) Zawiera wizerunki obiektów, będących znakami zastrzeżonymi w Urzędzie Patentowym.

e) Zawiera treści o charakterze komercyjnym (reklamy).

f) Nie spełnia podstawowych wymagań technicznych, w tym określonych w pkt. 3.2 lub podstawowych wymagań artystycznych.

g) Narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.

13. Usunięte przez Moderatorów fotografie mogą dotyczyć dowolnej ilości umieszczonych przez danego Uczestnika

14. Uczestnik ma prawo wycofać zgłoszone fotografie wyłącznie w czasie trwania Konkursu.

15. W przypadku rażącego lub wielokrotnego naruszenia zasad Konkursu Moderatorzy mają prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu.

IV. Ocena prac
i zasady przyznawania nagród

1. Organizator przyzna 2 nagrody główne dla Uczestników, których prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, której imienny skład zostanie ogłoszony na stronie www.z500.pl do dnia 20.10.2014r.

2. Z obrad Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez Przewodniczącego Komisji. Protokół będzie przechowywany w siedzibie Organizatora.

3. Po weryfikacji formalnej, prace spełniające kryteria opisane w pkt. 3 ust. 2 oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

a) Oryginalność i unikalność miejsca, gdzie została zrobiona fotografia.

b) Kreatywność i walory artystyczne.

c) Zgodność z tematem konkursu.

4. Organizator przyzna 1 nagrodę główną dla Uczestnika, który zbierze największą ilość kliknięć „Lubię to!” pod zdjęciem w terminie określonym w pkt. 1.3. Organizator ma prawo nie uznać kliknięć „Lubię to!” oddanych z nieaktywnych lub ukrytych na dzień ogłoszenia wyników kont na Facebooku lub oddanych z takich samych adresów IP.

5. Organizator przyzna upominek w formie czasopisma „Magazyn Projektów Studio Z500” oraz dziennika budowy dla pierwszych 50uczestników Konkursu, których prace spełnią wymagania określone w niniejszym Regulaminie Konkursu.

6. Organizator ma prawo przyznać dodatkową nagrodę, jeżeli uzna, ze zdjęcie przesłane przez Uczestnika na to zasługuje.

7. Organizator ma prawo do nie przyznania nagród za dowolne miejsce w konkursie.

8. Nagrodami głównymi w konkursie ufundowanymi przez Organizatora są 3 bony Sodexo na sprzęt RTV AGD na kwotę 300 zł każdy.

9. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy.

10. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.


V. Ogłoszenie wyników
i wydanie nagród

1. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na fanpage Z500 na portalu Facebook oraz na stronie internetowej www.z500.pl

2. Niezależnie od powyższego, zwycięzcy Konkursu zostaną w dniu rozstrzygnięcia Konkursu powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im nagród pocztą elektroniczną (e-mail) i, aby otrzymać nagrodę, Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 5 dni od daty otrzymania wiadomości przesłać wiadomość zwrotną zawierającą Jego dane adresowe.

3. Nagrody zostaną przesłane indywidualnie do każdego ze Zwycięzców drogą pocztową lub przesyłką kurierską.

4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nie spełnienia wymogów podanych w ust.5.2, nagroda przepada.

5. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

7. Nagrody nieodebrane przepadają jeśli dwie próby dostarczenia za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej okażą się nieskuteczne.

8. Obowiązek zapłacenia podatku dochodowego od nagród w Konkursie leży po stronie laureata Konkursu zgodnie z art.30 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 41 ust.7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek od nagrody należy uiścić nie później niż w dniu jej odebrania. Informacja o konieczności zapłaty podatku od nagrody zostanie przekazana Uczestnikowi Konkursu wraz z informacją o zdobyciu nagrody w Konkursie.

9. Organizator konkursu zobowiązany jest potrącić podatek w wysokości 10% wartości wygranej w konkursie przed udostępnieniem nagrody (art.41 ust 7 ustawy PDOF) i przekazania go na rachunek US właściwego wg. miejsca zamieszkania płatnika w terminie do dnia 20 miesiąca następnego po miesiącu, w którym potrącono podatek i przekazać deklarację PIT-8AR w terminie do 31 stycznia 2015.

10. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.

11. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów Konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.


VI. Tryb składania
i rozpatrywania reklamacji

1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem, uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w pkt. 1.1 powyżej z dopiskiem ,,Konkurs Fotograficzny – Reklamacja’’ Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.

2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 30 dni od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje pisemnie zgłaszającego o zajętym stanowisku.

VII. Prawa Autorskie

1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do zdjęć, a także, że wszystkie osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach, w tym Uczestnik, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób określony w Regulaminie

2. Uczestnik upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności choć niewyłącznie w wydawnictwach i pozostałych mediach Organizatora, w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności:

a) Utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, utrwalenie i zwielokrotnienie audiowizualne, w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego, niezależne od standardu, systemu lub formatu.

b) Wprowadzenie do pamięci komputera.

c) Nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

d) Wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie.

e) Nadanie przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach obrazu.

f) Nadawanie, przesyłanie lub udostępnianie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, retransmisję przewodową lub bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity, niezależnie od standardu, systemu lub formatu.

g) Wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product placement, public relations, promocji sprzedaży Organizatora.

h) Inne przypadki rozpowszechniania utworu, w tym wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie zdjęć i ich utrwaleń, w tym w szczególności wyświetlanie w kinach, inne przypadki publicznego odtwarzania, w tym na ekranach diodowych w jakichkolwiek miejscach, udostępnianie lub przesyłanie za pomocą.

i) Dokonywanie opracowań zdjęć, w tym prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji zdjęć, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania i publicznego rozpowszechniania utworu, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań.

3. Uczestnik wyraża zgodę na oznaczenie autorstwa zdjęć rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem.

4. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię, nazwisko i/lub pseudonim/nick, miejsce zamieszkania, przy czym wyraża również zgodę na korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności jego publiczne udostępnianie anonimowo, w celach marketingowych związanych z ofertami i komunikacją Organizatora,

5. Ponadto Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć.

6. Uczestnik Konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach, a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć, nie będą także wykonywały autorskich praw osobistych lub, odpowiednio, praw osobistych artysty wykonawcy, a w szczególności nie będą domagali się wskazywania i sposobu wskazywania ich jako współautora czy wykonawcy.

7. Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania nadesłanych na Konkurs plików zdjęciowych, których własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatora z chwilą wydania.

8. Upoważnienia opisane w ust. 6 niniejszego Regulaminu są nieograniczone czasowo i terytorialnie.


VIII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się do wglądu w sekretariacie Organizatora, to jest w Warszawie przy ul. Gen. Zajączka 32 oraz na stronie internetowej Organizatora www.konkurs.z500.pl

2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail konkursu: konkurs@z500.pl

3. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

Chcesz zadać pytanie?


Wiesz już wszystko? Znasz zasady?